Leveringsvoorwaarden

MultiTray BV, ingeschreven Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 37161496

1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van MultiTray BV , verder te noemen: “MULTITRAY”, met haar afnemers en/of opdrachtgevers en/of cliënten, hierna te noemen “opdrachtgever”, alsmede op de door MULTITRAY aan (potentiële) opdrachtgevers gedane aanbiedingen en gegeven adviezen. Aanbiedingen en gegeven adviezen worden met betrekking tot de bepalingen in deze algemene voorwaarden dan ook gelijk gesteld met overeenkomsten.
1.2 Aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen; deze aanvullingen en/of afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.
1.3 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen MULTITRAY en opdrachtgever kunnen door opdrachtgever niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van MULTITRAY.
1.4 In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden of andere reglementen, van welke aard dan ook, prevaleren de onderhavige voorwaarden. MULTITRAY wijst enige door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden hierbij dan ook uitdrukkelijk van de hand.
1.5 Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst met opdrachtgever of deze algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

2 Aanbiedingen
2.1 Elke aanbieding van MULTITRAY is vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2 MULTITRAY kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3. Alle door of namens MULTITRAY mondeling of in prijscouranten, dag– of weekbladen, periodieke, aankondigingen, brieven, , e-mail en op internetsites te noemen prijzen, offertes en leveringstermijnen e.d. zijn uitsluitend informatief en voor MULTITRAY op geen enkele wijze bindend.
2.4 Gegevens betreffende het aangebodene, zoals tekeningen, afbeeldingen, eigenschappen, capaciteiten, maten, gewichten e.d. dienen slechts ter informatie en zijn slechts bij benadering juist en voor MULTITRAY niet bindend.
2.5 De bij aanbiedingen verstrekte afbeeldingen, tekeningen, capaciteits-, maat– en gewichtsopgaven blijven eigendom van MULTITRAY en mogen niet worden gekopieerd, aan derden ter hand gesteld of ter inzage worden gegeven.
2.6 Constructiewijzigingen c.q. marginale afwijkingen worden door MULTITRAY geheel voorbehouden.

3 Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat MULTITRAY de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen of deze heeft uitgevoerd. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van MULTITRAY en deze algemene voorwaarden.
3.2 Toezeggingen van vertegenwoordigers, daaronder begrepen depothouders en personen in dienst van MULTITRAY, zijn pas bindend, indien en zodra zij door MULTITRAY schriftelijk zijn bevestigd ofwel zijn uitgevoerd.
3.3 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) door opdrachtgever afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is MULTITRAY daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand.

4 Prijzen
4.1 Alle prijsopgaven en prijzen die MULTITRAY in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen in euro’s, exclusief BTW en andere met de overeenkomst gepaard gaande kosten, zoals ter zake van verpakking, eventueel transport alsmede heffingen, tarieven en in- en uitvoerrechten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij internationale transacties zijn de prijzen Ex Works (EXW) van de International Chamber of Commerce, Editie 2010, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 De vervoers- en verzekeringskosten, alsmede de op het verkochte drukkende omzetbelasting en andere belastingen en heffingen zijn voor rekening van opdrachtgever.
4.3 Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één of meer prijsbepalende factoren voordoet, is MULTITRAY gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen.
4.4 Voor MULTITRAY nadelige valutaschommelingen na datum van totstandkoming van de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.
4.5 Mochten leveranciers van MULTITRAY door prijsstijgingen en/of loonsverhogingen dan wel door overheidsvoorschriften genoodzaakt zijn de tussen hen en MULTITRAY overeengekomen prijzen en condities te wijzigen, ofwel in het geheel niet te leveren, dan zal MULTITRAY het recht hebben in de overeenkomst met opdrachtgever overeenkomstige wijzigingen aan te brengen dan wel gerechtigd zijn van de levering af te zien, zonder schadeplichtig te zijn.

5 Levertijd, levering en risico
5.1 De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging en/of de overeenkomst genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever MULTITRAY eerst schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij MULTITRAY een redelijke termijn van ten minste 21 dagen wordt verleend om alsnog na te komen.
5.2 Overeengekomen leveringstijden zullen door MULTITRAY voor zover mogelijk worden aangehouden, doch overschrijding daarvan maakt haar niet aansprakelijk en geeft opdrachtgever niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst en de betaling van de goederen te weigeren, noch verplichten deze MULTITRAY tot levering uit voorraad wanneer gekocht is op aanvoer van elders.
5.2 De goederen worden voor de aflevering door MULTITRAY gecontroleerd. Opdrachtgever heeft, voor eigen rekening, het recht de goederen voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door MULTITRAY vastgesteld.
5.3 Wanneer goederen, of een deel daarvan, vóór de overdracht aan opdrachtgever, verloren gaan of door welke oorzaak dan ook door de leverancier niet aan MULTITRAY kunnen worden geleverd, zal MULTITRAY niet verplicht zijn de levering aan opdrachtgever te bewerkstelligen en het recht hebben door het enkele feit van het verloren gaan, dan wel het feit dat geen aflevering aan MULTITRAY heeft plaatsgevonden, de overeenkomst tussen MULTITRAY en opdrachtgever als van rechtswege vervallen te beschouwen.
5.4 Leveringen van goederen in Nederland geschiedt vanaf één der magazijnen van MULTITRAY, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle leveringen, ook die welke eventueel vrachtvrij door MULTITRAY worden uitgevoerd, geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever, ook al komen in de vervoersdocumenten strijdige clausules voor. Ook verbintenissen, door MULTITRAY met derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor risico van opdrachtgever te zijn aanvaard. Een transportverzekering wordt door MULTITRAY slechts afgesloten op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever; alle daarmee samenhangende kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
5.5 Aflevering van goederen wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de goederen bij MULTITRAY of bij een ander aan te geven distributiecentrum, dan wel aan het adres van opdrachtgever of met opdrachtgever overeengekomen plaats, welke plaats redelijkerwijze per boot, spoor of auto bereikbaar is, ter beschikking van opdrachtgever zijn gesteld (onverminderd het hieronder in artikel 11 geregelde eigendomsvoorbehoud). Indien opdrachtgever de goederen niet afneemt, worden zij opgeslagen voor zijn rekening en risico en/of door MULTITRAY verkocht. MULTITRAY is gerechtigd haar vordering op de opbrengst te verhalen, onverminderd haar recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst al dan niet met aanvullende en vervangende schadevergoeding.
5.6 De berekening van de goederen geschiedt overeenkomstig de door MULTITRAY bij het verlaten van de afleveringsplaats geconstateerde aantallen, gewichten en/of maten.
5.7 MULTITRAY is bevoegd de opdracht uit te laten voeren door derde(n), indien zulks geen afbreuk doet aan de overeengekomen kwaliteit.
5.8 Deelleveringen respectievelijk uitvoering van de opdracht in gedeelten zijn/is toegestaan. MULTITRAY is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk aan opdrachtgever te factureren en betaling te verlangen alvorens een volgende deellevering/deelopdracht zal plaatsvinden. Indien de opdrachtgever een deellevering niet binnen de overeengekomen termijn afneemt, heeft MULTITRAY, te harer keuze, het recht om het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, of de overeenkomst, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd haar recht op schadevergoeding als bepaald in artikel 8.
5.9 Onder afroeporder wordt verstaan een order waarbij, binnen een in de order vastgestelde leveringstermijn, het tijdstip van levering afhankelijk is gesteld van een afroep door opdrachtgever. Indien met betrekking tot het tijdstip van afroep niets is overeengekomen, geldt de laatste dag van de leveringstermijn als tijdstip van afroep. De levering dient te geschieden binnen 60 dagen na ontvangst door MULTITRAY van de schriftelijke afroep. Volgt
geen afroep door opdrachtgever binnen de in de order vastgestelde leveringstermijn, dan is MULTITRAY gerechtigd te leveren binnen 30 dagen na de laatste dag van de leveringstermijn en is opdrachtgever aldus verplicht af te nemen. Na het verstrijken van de leveringstermijn is opdrachtgever zonder meer het volledige met deze afroeporder gemoeide bedrag verschuldigd. Het hierboven onder lid 5 van dit artikel gestelde is van overeenkomstige toepassing.
5.10 De verpakkingen van de te leveren goederen staan ter keuze van MULTITRAY. Voor herhaald gebruik bestemde emballage van geleverde goederen blijft eigendom van MULTITRAY. De emballage dient door opdrachtgever zorgvuldig te worden bewaard en op eerste verzoek van MULTITRAY aan MULTITRAY ter beschikking te worden gesteld. Voor schade of verlies aan de emballage is opdrachtgever volledig aansprakelijk.
5.11 In geval van retourzendingen zijn de daarmee gemoeide kosten voor rekening van opdrachtgever en zijn de door MULTITRAY geleverde goederen voor zijn risico. Eerst na bevestiging door MULTITRAY van de daadwerkelijke ontvangst van de goederen is de retourzending voltooid.
5.12 Door opdrachtgever aan MULTITRAY ter beschikking te stellen goederen, zoals bijvoorbeeld onderdelen, bedoeld om in, op of aan de door MULTITRAY te fabriceren en/of te leveren en/of te monteren goed te worden aangebracht of verwerkt, dienen door opdrachtgever aan MULTITRAY tijdig, franco aan het door MULTITRAY aangeduide magazijn van MULTITRAY te worden geleverd. Opdrachtgever staat in en is aansprakelijk voor de deugdelijkheid en goede toepasbaarheid van de bedoelde goederen en vrijwaart MULTITRAY van aanspraken van derden, voortvloeiende uit eventuele onjuistheden van de door opdrachtgever ter beschikking te stellen goederen. Opdrachtgever is gehouden MULTITRAY alle schade te vergoeden die MULTITRAY door de hiervoor bedoelde eventuele onjuistheden lijdt.

6 Betalingen
6.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door MULTITRAY aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door MULTITRAY aangegeven.
6.2 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,2% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.3 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten. Indien MULTITRAY echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
6.4 In geval van een te late betaling komt een voor MULTITRAY nadelig koersverschil voor rekening van opdrachtgever. De gehanteerde peildata zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop wordt betaald.
6.5 MULTITRAY is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te leveren, te eisen dat opdrachtgever hetzij de koopsom voor de te leveren goederen vooruitbetaalt, hetzij ten genoegen van MULTITRAY zekerheid stelt voor nakoming van al zijn verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
6.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door haar aan MULTITRAY verschuldigde. Het staat MULTITRAY daarentegen wel vrij om een eventuele schuld aan opdrachtgever te verrekenen met een vordering op opdrachtgever. Bezwaren tegen hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

7 Uitvoering en wijziging opdracht
7.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door MULTITRAY aanvaard worden. Indien deze wijzigingen een hogere prijs veroorzaken dan voorzien in de aanbieding c.q. de opdrachtbevestiging, dan is MULTITRAY gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Veranderingen in de opdracht die vermindering van de kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs. De oorspronkelijk overeengekomen termijn van uitvoering komt door de wijziging te vervallen.
7.2 MULTITRAY wordt geacht behoorlijk geleverd te hebben indien de afwijking in kwaliteit, kleur, hardheid dikte enz. gering te noemen zijn. Bij de beoordeling of een levering de toelaatbare grenzen overschrijdt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd. Afwijkingen geven geen recht tot reclame.
7.3 MULTITRAY wordt in ieder geval geacht behoorlijk geleverd te hebben, indien afwijkingen in hoeveelheid niet meer bedragen dan 10% per order wordt bedoeld één partij in één formaat en kwaliteit.

8 Annulering
8.1 In geval van geheel of gedeeltelijke annulering door opdrachtgever van de order c.q. overeenkomst, is opdrachtgever gehouden alle door MULTITRAY ter zake van de order c.q. overeenkomst gemaakte en te maken onkosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie etc.) te vergoeden en de voor de uitvoering van de overeenkomst bestemde materialen of halffabricaten te betalen; alles onverminderd het recht van MULTITRAY op de vergoeding van winstderving en de overige uit de annulering van de aanvaarde order c.q. overeenkomst voortvloeiende schade en kosten. Voornoemde kosten en bedragen die gepaard gaan met de door MULTITRAY geleden schade wegens de geheel of gedeeltelijke annulering door opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar.
8.2 Facturering vindt plaats op basis van de werkelijk geleverde goederen of de nog te leveren hoeveelheid goederen uit hoofde van de overeenkomst, dan wel op basis van de in opslag genomen goederen voor de opdrachtgever.

9 Garantie/ Reclame
9.1 De door MULTITRAY te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
9.2 MULTITRAY verbindt zich jegens opdrachtgever om – mits laatstgenoemde aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan – slechts onderdelen van het geleverde te herstellen of te vervangen, indien zij een fout vertonen welke naar het uitsluitend oordeel van de fabrikant of importeur is veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal of door een ondeugdelijke constructie, met dien verstande, dat waardevermindering door gebruik in aanmerking kan worden genomen.
9.3 Deze in lid 2 van dit artikel genoemde garantie geldt slechts gedurende een termijn van zes achtereenvolgende maanden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, ingaande op de dag van de overdracht, na het verstrijken waarvan iedere aansprakelijkheid van MULTITRAY ophoudt. 9.4 Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren, dient opdrachtgever reclames ter zake van de hoogte van het factuurbedrag en zichtbare onvolkomenheden in de geleverde goederen, manco’s in de te leveren hoeveelheid of beschadiging aan de verpakking bij de aflevering van de goederen op de vrachtbon aan te tekenen dan wel binnen 8 dagen na ontvangst c.q. aflevering schriftelijk per aangetekende post aan MULTITRAY te melden onder nauwkeurige omschrijving van de klachten. Voor alle overige reclames, eveneens schriftelijk per aangetekende post en onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en), geldt een termijn van 5 dagen nadat de manco’s bekend zijn geworden of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn. Reclamaties die na een periode van meer dan 1 (één) jaar na ontvangst c.q. aflevering door opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, worden door MULTITRAY niet in behandeling genomen. De betreffende goederen dienen door opdrachtgever zorgvuldig te worden bewaard en op eerste verzoek aan MULTITRAY ter beschikking te worden gesteld voor onderzoek. Elk recht tot reclameren vervalt indien opdrachtgever niet of niet volledig aan deze verplichtingen voldoet.
9.5 Reclame is niet mogelijk indien:
– de geleverde goederen een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie zoals bedoeld in artikel 7 lid 3 van deze algemene voorwaarden;
– de gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen en/of
onderdelen die door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, respectievelijk voorgeschreven, dan wel het gevolg zijn van door opdrachtgever onvolledige en/of onjuiste verstrekte informatie;
– opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens MULTITRAY (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;
-indien opdrachtgever op eigen initiatief wijzigingen en/of reparaties (behoudens die met een onbetekende rol) aan het geleverde gedurende de garantietermijn heeft verricht of door derden laat verrichten.
9.6 Indien opdrachtgever met inachtneming van het in de betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden bepaalde reclameert, en zijn reclame door MULTITRAY gegrond wordt bevonden, kan MULTITRAY kiezen tussen het verlenen van prijsreductie of het kosteloos repareren van de geleverde goederen.
9.7 Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
9.8 Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen.

10 Niet-nakoming/ontbinding
10.1 MULTITRAY is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten op nakoming en/of schadevergoeding indien: opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen of deze algemene voorwaarden; opdrachtgever overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet; faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd; het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd dan wel wordt geliquideerd, of geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen; een onderhands akkoord wordt aangeboden; op enig vermogensbestanddeel van opdrachtgever executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd; ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en de Invorderingswet 1990 mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan. In deze gevallen is iedere vordering op opdrachtgever terstond opeisbaar, zonder dat MULTITRAY tot enige schadevergoeding gehouden is.
10.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien opdrachtgever onjuiste opgaven over zijn persoon of vermogenstoestand doet, die relevant zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst, alsmede indien opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van MULTITRAY passende zekerheid heeft gesteld.
10.3 In alle gevallen waarin opdrachtgever er rekening mee moet houden zijn verplichtingen jegens MULTITRAY niet te kunnen nakomen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de in het vorige lid genoemde gevallen, alsmede indien hij voornemens is Nederland metterwoon te verlaten, is hij verplicht MULTITRAY daarvan terstond telefonisch kennis te geven en deze kennisgeving schriftelijk te bevestigen.

11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 MULTITRAY behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde zaken totdat de koper alle verplichtingen uit alle door hem met MULTITRAY gesloten overeenkomsten dan wel bij MULTITRAY gedane bestellingen is nagekomen, i.e. totdat de tegenprestatie(s) met betrekking tot alle geleverde of te leveren zaken alsmede eventuele vorderingen van MULTITRAY wegens niet- nakoming van enige overeenkomst is (zijn) voldaan.
11.2 Indien koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens MULTITRAY tekortschiet of MULTITRAY goede grond heeft te vrezen dat koper in die verplichting tekort zal schieten is MULTITRAY gerechtigd, de geleverde zaken terughalen. Koper zal daartoe alle medewerking verlenen.
11.3 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken mogen slechts in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Koper is niet bevoegd daarop enig recht te vestigen tot hij geheel aan zijn verplichtingen jegens MULTITRAY heeft voldaan.
11.4 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van MULTITRAY te bewaren totdat hij aan al zijn verplichtingen jegens MULTITRAY heeft voldaan.
11.5 Koper verplicht zich medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die MULTITRAY ter bescherming van haar eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de zaken wil treffen. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement dient koper de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van MULTITRAY.

12 Opschortingsrecht
12.1 MULTITRAY is bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van een zaak van opdrachtgever, die zij in het kader van een overeenkomst met opdrachtgever onder zich heeft, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan, onverschillig of deze vorderingen betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die vorderingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

13 Aansprakelijkheid
13.1 MULTITRAY is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens opdrachtgever. De nakoming van de verplichtingen uit reclame zoals omschreven in artikel 9 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van MULTITRAY of haar (leidinggevende) ondergeschikten. In laatstgenoemd geval is de aansprakelijkheid van MULTITRAY in ieder geval beperkt tot maximaal de koopprijs van de betreffende goederen. MULTITRAY is nimmer gehouden tot vergoeding van gevolgschade.
13.2 Opdrachtgever vrijwaart MULTITRAY voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid ter zake van schade als gevolg van door MULTITRAY geleverde diensten indien en voor zover de schade veroorzaakt is door nalatigheid van opdrachtgever, ondergeschikten van opdrachtgever of van anderen die opdrachtgever in het kader van met een opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) heeft gebruikt. Opdrachtgever is gehouden alle voor MULTITRAY in dit verband geleden schade, waaronder de (volledige) kosten van verweer, te vergoeden.
13.3 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door of namens MULTITRAY gegeven adviezen. Ook aan het niet geven van adviezen in de gevallen, waarin opdrachtgever meent, dat wel geadviseerd had moeten worden, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart MULTITRAY voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever gegeven adviezen.

14 Overmacht
14.1 MULTITRAY is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien MULTITRAY daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
14.2 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van MULTITRAY, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzien, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van MULTITRAY kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: oorlog, onlusten, overstromingen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabriek- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, oponthoud of onderbreking van het werk binnen de onderneming van MULTITRAY, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, niet levering van en/of tekortkomingen van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan MULTITRAY door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van deze materialen en halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang verstoren en de uitvoering van een order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, brand, defecten, ongelukken etc.
14.3 Overmacht geeft MULTITRAY het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft opdrachtgever tot betaling gehouden.
14.4 Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of (gedeeltelijke) beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

15 Geheimhouding/ Intellectuele Eigendomsrechten
15.1 Opdrachtgever verbindt zich tot volledige geheimhouding van alle gegevens en informatie betreffende MULTITRAY of haar bedrijf, zulk in de meest ruime zin des woords, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben. Op het gebruik voor vorenbedoelde gegevens en informatie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
15.2 MULTITRAY behoudt zich – mede in het kader van de overeenkomst – alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. MULTITRAY heeft het recht de door de uitvoering van de overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
15.3 Indien MULTITRAY goederen fabriceert en/of monteert naar tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords, ontvangen van opdrachtgever of via hem van derden, staat opdrachtgever er voor in dat voor de vervaardiging en/of levering en/of montage van die goederen geen inbreuk plaatsvindt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart MULTITRAY voor eventuele aanspraken ter zake.
15.4 Indien een opdrachtgever op grond van een recht bedoeld in lid 2 van dit artikel tegen de fabricage en/of levering en/of montage van de desbetreffende goederen bezwaar maakt, is MULTITRAY gerechtigd direct de fabricage c.q. montage c.q. levering van die goederen te staken. In dat geval is opdrachtgever gehouden aan MULTITRAY de gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van MULTITRAY op volledige schadevergoeding. MULTITRAY is niet gehouden tot enige schadevergoeding aan opdrachtgever.

16 Overtreding/boete
16.1 Indien opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt, verbeurt hij jegens MULTITRAY een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 12.000,- per overtreding, vermeerderd met een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 250,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van MULTITRAY om volledige schadevergoeding te vorderen.

17 Overdracht rechten en plichten
17.1 MULTITRAY is gerechtigd alle rechten en plichten uit de overeenkomst met opdrachtgever over te dragen aan een derde. Opdrachtgever verklaart zich hiermee reeds nu voor alsdan akkoord.

18 Plaats van nakoming
18.1 De vestigingsplaats van MULTITRAY is de plaats waar opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens MULTITRAY moet voldoen.

19 Toepasselijk recht
19.1 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van tussen opdrachtgever en MULTITRAY gesloten overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, ook die met een buitenlandse opdrachtgever, zullen, in de gevallen waarin de rechter geadieerd wordt, in eerste instantie uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van MULTITRAY. Te allen tijde en onder alle omstandigheden is Nederlands recht van toepassing.

Over MultiTray

Afspraak is afspraak
Eerlijke prijzen 
Snelle levertijd
Kwaliteit en duurzaamheid

MultiTray: jouw partner in premium packaging!

 

Meer info?

 Wil je meer weten over onze producten, maatwerk, slimme manier van designen en werken. Neem gerust contact op!

Contact

MultiTray B.V.
Oostwijk 3 5406 XT Uden
M: info@multitray.nl
T: 0413 255 489

Top
Call Now ButtonVragen? Bel ons!